Verpackung, Verpackungen, Industrieverpackung, Transportverpackung, Versandverpackung, Verpackungsmaterial
deenfrnlcz

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

č. 1
pro prodej a dodávky společnosti Brangs + Heinrich s.r.o.
sídlem Olomouc, Slavonínská 447/61, PSČ: 779 00, /dále jen i Brangs + Heinrich s.r.o./
Preambule

(1) Tyto VOP se vztahují na všechny obchodní vztahy mezi společností Brangs + Heinrich s.r.o. a jejími zákazníky. Odkazem ve smlouvě se tyto VOP stávají nedílnou součásti smlouvy. V případě rozporu mezi smlouvou a VOP mají přednost ujednání uvedená ve smlouvě.

(2) Za zákazníky ve smyslu těchto VOP se považují:
  • Fyzické osoby nepodnikatelé
  • Fyzické osoby podnikatelé
  • Právnické osoby
1. Obsah smlouvy a uzavření smlouvy
(1) Údaje o zboží a službách, uvedené na webových stránkách „www.brangs-heinrich.com“, na jejich národních webových podstránkách anebo v jiných médiích, ohledně jakosti, rozměrů, barev, cen atd. jsou pouze orientační. Znázornění a fotky slouží pouze pro ilustraci. Směrodatný je samotný obsah popisků uvedených na samotném produktu. Společnost Brangs + Heinrich s.r.o. si výslovně vyhrazuje právo provést přiměřené změny produktů. Jedná se zejména o technické a tvůrčí odchylky od popisků a údajů uvedených v prospektech, nabídkách a písemných podkladech, konstrukční změny a změny materiálu v rámci technických pokroků. Údaje o produktech společnosti Brangs + Heinrich s.r.o. (technická data, rozměry atd.) jsou pouze orientační a nejsou předmětem záruky na jakost, ledaže by záruka byla sjednána výslovně a písemně.
(2) Společnost Brangs + Heinrich s.r.o. si vyhrazuje vlastnická a autorská práva ke vzorům, nákresům, rozpočtům nákladů a jiným obdobným skutečnostem, a to i pokud jsou v elektronické podobě. Bez svolení společnosti Brangs + Heinrich s.r.o. nesmí být tyto zpřístupněny třetím osobám a na požádání společnosti Brangs + Heinrich s.r.o. musí být bezodkladně vráceny.
(3) Znázornění produktů a služeb společnosti Brangs + Heinrich s.r.o. na výše uvedené webové stránce anebo v jiných médiích nepředstavují závazné nabídky na uzavření smluv. Teprve až objednávkou zákazníka bude učiněna závazná objednávka. Společnost Brangs + Heinrich s.r.o. si vyhrazuje právo rozhodnout o přijetí/nepřijetí nabídky zákazníka. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy společnost Brangs + Heinrich s.r.o. objednávku zákazníka akceptuje buď potvrzením objednávky, anebo dodáním zboží. Potvrzení objednávky může být učiněno prostřednictvím e-mailu. Automaticky vystavený a zaslaný e-mail, který potvrzuje příjem objednávky, není potvrzením objednávky. V případě, že zákazník v objednávce neuvedl žádnou e-mailovou adresu, bude smlouva uzavřena okamžikem dodání zboží, ledaže by existovala jiná možnost doručit potvrzení objednávky.
2. Obsahy smluv / tolerance
(1) Pro smlouvy o dodávce zboží, uzavřené se společností Brangs + Heinrich s.r.o., platí výlučně toleranční podmínky všeobecných prodejních podmínken pro papír, lepenku a
kartony dle CEPAC. Jejich aktuální znění možno vyžádat přímo společnosti Brangs + Heinrich s.r.o. nebo zobrazit na domovských stránkách firmy Brangs + Heinrich s.r.o..
(2) Mimoto platí pro smlouvy o dodávce zboží, uzavřené se společností Brangs + Heinrich s.r.o., výlučně aktuální zkušební a hodnotící předpisy pro polyetylenové fólie a produkty z nich vyrobené, které byly sestavené Profesním obalovým svazem, který jako součást Celostátního svazu pro plasty zpracovávající průmysl (GKV) zastupuje zájmy německého průmyslu pro plastové obalové výrobky. Aktuální znění je možné si vyžádat rovněž přímo u společnosti Brangs + Heinrich s.r.o. nebo zobrazit na domovských stránkách firmy Brangs + Heinrich s.r.o..
(3) Nadto platí pro smlouvy o dodávce zboží, uzavřené se společností Brangs + Heinrich s.r.o., výlučně aktuální normy pro stretch fólie, bublinkové a pěnové produkty, zpracované iniciativou Pro Stretch a Light & Safe které je možné rovněž vyžádat si přímo u společnosti Brangs + Heinrich s.r.o.. nebo zobrazit na domovských stránkách firmy Brangs + Heinrich s.r.o..
(4) Pro dodací množství platí toleranční podmínky v paragrafu 5.
3. Dodání
(1) Dohody o závazné dodací lhůtě (lhůtě plnění) musí být sjednány písemně. V případě, že délka dodací lhůty nevyplývá ani ze smlouvy, ani z okolností, má se za to, že byla sjednána dodací lhůta v délce trvání deseti pracovních dnů. V případě dodání strojů se má za to, že byla sjednaná dodací lhůta v délce trvání 21 pracovních dnů. Dodací lhůta je zachována i tehdy, pokud předmětné zboží poslední den lhůty opustilo závod anebo společnost Brangs + Heinrich s.r.o. oznámila připravenost zboží k odeslání. Pokud bylo dohodnuto převzetí zboží, je rozhodující termín převzetí zboží; to neplatí při oprávněném odmítnutí převzetí zboží v případě, že společnost Brangs + Heinrich s.r.o. nebude moci plnit včas, a neprodleně o tom informuje zákazníka. Předpokladem pro včasné plnění je skutečnost, že veškeré obchodní a technické otázky mezi společností Brangs + Heinrich s.r.o. a zákazníkem jsou objasněny a zákazník splnil veškeré patřičné závazky, jako jsou například opatření nutných úředních povolení, uhrazení záloh či splnění dalších smluvních povinností.
(2) Společnost Brangs + Heinrich s.r.o. neodpovídá za prodlení, způsobené cizím zaviněním např. nedostatkem energie, obtížemi s dovozem, provozních a přepravních poruch, stávek, vyšší moci anebo v případě prodlení na straně dodavatelů. Lhůta k plnění se v těchto případech přiměřeně prodlužuje o dobu, po kterou prodlení trvá. V případě, že společnost Brangs + Heinrich s.r.o. nebude schopna plnit ani po přiměřeném prodloužení lhůty k plnění, jsou zákazník a stejně tak i společnost Brangs + Heinrich s.r.o., oprávněni od smlouvy odstoupit.
(3) Pokud je společnost Brangs + Heinrich s.r.o. v prodlení, je zákazník oprávněn podle příslušných právních předpisů od smlouvy odstoupit. Vznikne-li na straně zákazníka v důsledku prodlení společnosti Brangs + Heinrich s.r.o. škoda, je zákazník oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,5 % za každý celý týden prodlení, celkem ale nejvíce 5 % hodnoty té části plnění, která v důsledku zpoždění nemohla být včas anebo podle smlouvy užívána.
(4) Další odpovědnost společnosti Brangs + Heinrich s.r.o. za prodlení s dodáním, za které je odpovědna, je vyloučena. Další zákonné nároky a práva kupujícího, které mu kromě nároku na náhradu škody v důsledku prodlení společnosti Brangs + Heinrich s.r.o., za které je odpovědna, zůstávají nedotčena.
(5) Ocitne-li se kupující v prodlení s převzetím zboží, je společnost Brangs + Heinrich s.r.o. oprávněna požadovat náhradu vzniklé škody podle § 373 a násl. obch. zák.. To stejné platí i tehdy, pokud kupující zaviněně poruší povinnost poskytnout součinnost. Okamžikem vzniku prodlení zákazníka s převzetím zboží na něj přechází po dobu, po kterou je v prodlení s převzetím zboží, nebezpečí škody na věci, jestliže toto nebezpečí nenesl již předtím.
(6) Objednávky na vnitrostátní dodávky s celkovou hodnotou menší než 50,- EUR se považují za zakázky menšího rozsahu, které jsou v nepoměru k vynaloženým správním nákladům. K takovým zakázkám bude připočtena přirážka za podlimitní množství ve výši 15,- EUR.
(7) Ke každé objednávce bude připočítaná paušální částka ve výši 4,- EUR za přepravní pojištění a náklady spojené s balením zboží, včetně DPH. V případě zvýšených nákladů na přepravní pojištění a balné, je společnost Brangs + Heinrich s.r.o. po předchozím vyrozumění zákazníka oprávněna tyto náklady vyúčtovat.
(8) Společnost Brangs + Heinrich s.r.o. si vyhrazuje právo na částečné dodávky zboží, pokud jsou tyto pro zákazníka přijatelné.
(9) Náklady a nebezpečí škody na zboží v rámci přepravy zboží prostřednictvím vlakové přepravy anebo spedice, jakož i v případě dodávek do zahraničí, nese v každém případě zákazník.
(10) Okamžikem předání zboží prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího přechází nebezpečí škody, zničení a ztráty na zákazníka.
4. Odstoupení
Společnost Brangs + Heinrich s.r.o. si vyhrazuje právo provést po uzavření smlouvy prověření bonity zákazníka a na základě výsledku takového prověření od smlouvy odstoupit. Společnost Brangs + Heinrich s.r.o. si rovněž vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, a to v případech kdy zboží nemá k dispozici po dobu delší jak 4 týdny, anebo existují chyby v datech, na základě kterých nemůže být objednávka realizována.
5. Vady zboží / záruka
(1) Zákazník má nárok na odstanění vad zboží pouze tehdy, pokud dostojí své povinnosti prohlédnout zboží a písemně upozornit na případné nedostatky. Zákazník je povinen zboží prohlédnout bezodkladně po jeho přijetí. Zjevné vady je zákazník povinen společnosti Brangs + Heinrich s.r.o. písemně oznámit ve lhůtě jednoho týdne ode dne přijetí zboží anebo – pokud se vada projeví později – ve lhůtě jednoho týdne od jejího zjištění. V případě, že zákazník tak neučiní, má se za to, že zboží bylo bez vad.
(2) Dodávky zboží s nepatrnými odchylkami v charakteru zboží, jeho kvalitě, váze, čistotě, barvě a jiných vlastnostech, se i přes tyto odchylky považují za řádně dodáné, pokud nebude dohodnuto jinak.
(a) Jako nepatrné odchylky dodaného množství u balených materiálů, které jsou objednávány a/anebo fakturovány v kg, se považují:
u objednávek v množství menším než 1.000 kg: odchylka až do 20%,
u objednávek v množství od 1.000 kg do 2.000 kg (včetně): odchylky až do 15%,
u objednávek v množství větším než 2.000 kg: odchylky až do 10%.
(b) Obdobně se za nepatrné odchylky v případě fakturací dodaných množství v měrných jednotkách jako metry čtvereční, balíky, kusy, litry, oblouky anebo jiné jednotky považují:
u objednávek v množství menším než 1.000 jednotek příslušné míry: odchylka až do 20%,
u objednávek v množství od 1.000 do 2.000 jednotek (včetně) příslušné míry: odchylka až do 15%,
u objednávek v množství nad 2.000 jednotek příslušné míry: odchylka až do 10%.
(3) Zákazník se zavazuje používat zboží k účelu, ke kterému je zboží určeno. Zákazník nese odpovědnost za škodu způsobenou použitím zboží v rozporu s účelem jeho určení. Zaslání vzorků není žádnou zárukou zvláštních vlastností zboží.
(4) Je-li dodáním zboží s vadami porušena smlouva podstatným způsobem může kupující:
a) požadovat odtranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné, dodání chybějícího zboží a požadovat odstranění právních vad,
b) požadovat odstranění vad opravou zboží, jestliže vady jsou opravitelné,
c) požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.
Volba mezi těmito nároky kupujícímu náleží, jen jestliže ji oznámí prodávajícímu ve včas zaslaném onámení vad nebo bez zbytečného odkladu po tomto oznámení.
Uplatněný nárok nemůže zákazník měnit bez souhlasu společnosti Brangs + Heinrich s.r.o..
Jestliže se však ukáže, že vady zboží jsou neopravitelné nebo že s jejich opravou by byly spojeny nepřiměřené náklady, může kupující požadovat dodání náhradního zboží, požádá-li o to prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy mu prodávající oznámil tuto skutečnost /skutečnost, že vady jsou neopravitelné/. Neodstraní li prodávající vady zboží v přiměřené dodatečné lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může kupující odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.
(5) Je-li dodáním zboží s vadami porušena smlouva nepodstatným způsobem, může kupující požadovat buď dodání chybějícího zboží a odstranění ostatních vad zboží, nebo slevu z kupní ceny. Požaduje-li zákazník odstranění vad zboží, nemůže před uplynutím dodatečně přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu společnosti Brangs + Heinrich s.r.o., uplatnit jiné nároky z vad zboží.
(6) Nároky z vad zboží se promlčují uplynutím jednoho roku od dodání zboží zákazníkovi.
(7) V případě, že kupující bude nově vyrobené výrobky společnosti Brangs + Heinrich s.r.o. prodávat dále, jsou jakékoli regresní nároky vůči společnosti Brangs + Heinrich s.r.o. vyloučeny.
(8) zákazník je povinen při reklamaci odevzdat prodávajícímu buď celou věc, kterou koupil, anebo alespoň její vzorek pro účely prověření reklamace. Při úmyslném odmítnutí nárok na reklamaci zaniká.
(9) Společnost Brangs + Heinrich s.r.o. v zásadě neprovádí montáž dodaných produktů. Kupující je povinen v případě eventuelních montáží zohlednit příslušné montážní návody. Za obsah dodaných montážních návodů odpovídá příslušný výrobce.
6. Odpovědnost
(1) Odpovědnost společnosti Brangs + Heinrich s.r.o. je vyloučena v případech, kdy překážka nastala nezávisle na vůli společnosti Brangs + Heinrich s.r.o. a brání ji ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumě předpokládat, že by společnost Brangs + Heinrich s.r.o. tuto překážku nebo jejjí následky odvrátila, nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala. V případě, že společnost Brangs + Heinrich s.r.o. poskytla na zboží či jeho část jakostní a/anebo trvanlivostní záruku, odpovídá společnost Brangs + Heinrich s.r.o. i v rozsahu takto poskytnuté záruky. Za škody, které spočívají v nedostatku garantované jakosti anebo trvanlivosti, ale které se na zboží přímo neprojeví, společnost Brangs + Heinrich s.r.o. odpovídá pouze tehdy, pokud riziko vzniku takové škody je zjevně zahrnuto v jakostní a trvanlivostní záruce.
(2) Nároky na náhradu škody kupujícího, týkající se vad, se promlčují uplynutím jednoho roku od okamžiku dodání zboží. To neplatí v případě, že společnost Brangs + Heinrich s.r.o., její zákonní zástupci anebo pověřené osoby způsobili zranění na životě, těle anebo zdraví, anebo pokud firma Brangs + Heinrich s.r.o. či její zákonní zástupci jednali úmyslně anebo hrubě nedbalostně, anebo pokud její pověřené osoby jednaly úmyslně.
7. Omezení odpovědnosti – plná zodpovědnost
Kupující je povinnen sám posoudit vhodnost zboží k zamyšlenému účelu.
8. Náklady na návrhy, nákresy, tiskařské formy a válce
Návrhy, vzory, nákresy a tiskařské formy budou účtovány při první dodávce zboží a jsou okamžitě splatné. Návrhy, vzory, nákresy a tiskařské formy zůstavají i nadále ve vlastnictví společnosti Brangs + Heinrich s.r.o.. Společnost Brangs + Heinrich s.r.o. si vyhrazuje právo veškeré návrhy, vzory, nákresy anebo tiskařské formy zničit, pokud v průběhu 2 let nebude učiněna objednávka s nimi spojená.
9. Autorské právo
Autorské právo a právo dílo užít k námi vytvořeným návrhům, vzorům, nákresům a tiskařským formám náleží společnosti Brangs + Heinrich s.r.o.. Právo dílo užít může být samostatnou smlouvou za úplatu uděleno jinému subjektu. Poskytnutí tohoto oprávnění dílo užít toto právo společnosti Brangs + Heinrich s.r.o. nezaniká. Právo takto udělené nelze uplatnit v rozporu s oprávněnými zájmy společnosti Brangs + Heinrich s.r.o.. Při provedení zakázky podle údajů a požadavků kupujícího je každé plnění společností Brangs + Heinrich s.r.o. ve vztahu k právám třetích osob a eventuelních úředních předpisů vyloučeno; Zákazník je povinen zprostit společnost Brangs + Heinrich s.r.o. od veškerých případných následků vyplývajících z práv třetích osob.
10. Vystavení faktury a platební podmínky
(1) Zákazník obdrží zboží dle aktuálních platných dodacích podmínek společnosti Brangs + Heinrich s.r.o., a to proti vystavení faktury. Faktura bude vystavena současně s dodávkou zboží. Při prvních objednávkách si společnost Brangs + Heinrich s.r.o. vyhrazuje právo dodat zboží pouze na dobírku anebo na základě zálohové platby. V případě, že dle objednávky bude potřeba dodat v několika samostatných dodávkách, bude každé dodání zboží zúčtováno zvlášť. V ceně jsou zahrnuty náklady na odeslání zboží a zákonná DPH, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Taktéž platí §3, odst. 6 und 7.
(2) Vykázané ceny společnosti Brangs + Heinrich s.r.o. se rozumí netto cenami ze závodu. Platby ve prospěch společnosti Brangs + Heinrich s.r.o. jsou splatné ve lhůtě 30 dnů ode dne vyúčtování. V zásadě je vykázaná cena zboží splatná ve lhůtě 14 dnů s 2% rabatem. Rabaty platí pouze tehdy, pokud kupující není v prodlení s platbami za dřívější dodávky zboží. Tyto platební podmínky platí pouze tehdy, pokud s kupujícím nebyly písemně sjednány odchylné podmínky.
(3) Při platbách směnkou jdou veškeré diskontní výdaje k tíži kupujícího. Platby v tzv. šekově-směnečném řízení je nutno sjednat zvlášť. Platba směnkou není platbou v hotovosti a neopravňuje k odečtení rabatu/slevy. Směnky budou pro účet kupujícího zhodnoceny co nejlépe. Diskontní výlohy a jiné náklady nese kupující. Při platbě po splatnosti budou s výhradou uplatňování dalších práv, obzvlášť nároků na náhradu škod způsobených prodlením, účtovány úroky z prodlení ve výši dvojnásobku zákonných úroků z prodlení. Pohledávky prodávajícího za kupujícím se stanou nezávisle na přijatých a dobropisovaných směnkách okamžitě splatné, pokud nebudou dodrženy platební podmínky a budou známe skutečnosti, které poukazují na značné zhoršení majetkové situace kupujícího. V neposlední řadě je společnost Brangs + Heinrich s.r.o. oprávněna podmínit další dodávky zboží platbou zálohy anebo poskytnutím odpovídajících jistot.
11. Započtení, zadržovací právo
Započtení ze strany zákazníka je vyloučeno, ledaže by protipohledávka byla nesporná anebo pravomocně přiznaná.
12. Výhrada vlastnictví
(1) Společnost Brangs + Heinrich s.r.o. si vyhrazuje vlastnické právo k předmětu prodeje, a to do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny příp. do okamžiku splnění všech pohledávek, včetně veškerých saldo-pohledávek z kontokorentu, které náleží nebo v budoucnu budou náležet společnosti Brangs + Heinrich s.r.o. za kupujícím.(pokud se jedná o zboží s výhradou vlastnického práva). V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny, je společnost Brangs + Heinrich s.r.o. po stanovení předchozí přiměřené lhůty oprávněna zboží, u kterého si uplatnila výhradu vlastnictví, odstoupit od smlouvy. Kupující je povinnen vrátit předmět kupní smlouvy zpět společnosti Brangs + Heinrich s.r.o.. Společnost Brangs + Heinrich s.r.o. má právo zadržet předmět závazku k zajištění své splatné pohledávky, kterou má proti kupujícímu. Na základě zadržovacího práva má společnost Brangs + Heinrich s.r.o. právo při výkonu soudního rozhodnutí na přednostní uspokojení z výtěžku zadržované věci před jiným věřitelem, a to i zástavním věřitelem. Výtěžek bude započten na dlužné pohledávky společnosti Brangs + Heinrich s.r.o. za kupujícím.
(2) Kupující je povinen se o zboží s výhradou vlastnického práva starat s péčí řádného hospodáře, a toto na vlastní náklady jako nové dostatečně pojistit před poškozením ohněm, vodou či krádeží. Udržovací a inspekční práce, které bude nutno provést, je kupující povinen učinit na vlastní náklady.
(3) Zastavení anebo zřízení jistot převedením vlastnického práva je nepřípustné. Pohledávky vzniklé z titulu dalšího prodeje anebo z jiného právního důvodu (pojištění, nedovolené jednání), vztahujícího se ke zboží s výhradou vlastnického práva (včetně veškerých saldo-pohledávek v plném rozsahu z kontokorentu), tímto kupující již teď jako poskytnutí záruky postupuje v plném rozsahu na společnost Brangs + Heinrich s.r.o.; společnost Brangs + Heinrich s.r.o. tímto postoupení přijímá. Společnost Brangs + Heinrich s.r.o. zplnomocňuje kupujícího s možností odvolání vymáhat pohledávky postoupené společnosti Brangs + Heinrich s.r.o. na jeho účet vlastním jménem. Zmocnění k vymáhání může být kdykoli odvoláno, pokud kupující není schopen řádně dostát svým platebním závazkům. K postoupení této pohledávky kupující není rovněž oprávněn za účelem vymožení pohledávky využít faktoringu, ledaže je současně zakládán závazek faktora poskytnout protiplnění ve výši pohledávek přímo společnosti Brangs + Heinrich s.r.o., dokud ještě pohledávky společnosti Brangs + Heinrich s.r.o. vůči kupujícímu existují.
(4) Zpracuje-li někdo zboží s výhradou vlastnického práv, může společnost Brangs + Heinrich s.r.o. žádat o její vydání a navrácení do předešlého stavu. Není-li navrácení do předešlého stavu možné nebo účelné, určí soud podle okolností, kdo je vlastníkem věci a jaká náhrada náleží společnosti Brangs + Heinrich s.r.o. nebo zpracovateli, nedojde-li mezi nimi k dohodě.
(5) U zboží jež je zajištěno zastavním příp. jiným zajišťovacím institutem, je kupující povinnen odkázat 3. osobu na vlastnické právo společnosti Brangs + Heinrich s.r.o. a tuto bezodkladně informovat o tom, aby mohla své vlastnické právo uplatnit. Není-li třetí osoba schopna uhradit společnosti Brangs + Heinrich s.r.o. soudní anebo mimosoudní náklady, vzniklé v důsledku jejího zásahu, odpovídá za to kupující.
(6) Společnost Brangs + Heinrich s.r.o. je povinna záruky, které ji náleží, uvolnit až do té míry, kdy realizovatelná hodnota objednaných záruk přesahuje zajišťující pohledávku o více než 10%, přitom náleží společnosti Brangs + Heinrich s.r.o. právo výběru uvolňující se záruky.
13. Ochrana dat
(1) Společnost Brangs + Heinrich s.r.o. je oprávněna zpracovávat a uchovávat veškerá data zákazníka vztahující se k vzájemnému obchodnímu vztahu, a dále data týkající se dodání zboží a plateb, a to při zachování ustanovení vztahujících se k ochraně dat.
(2) Při zacházení s eventuelními osobními daty se společnost Brangs + Heinrich s.r.o. řídí příslušnými ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů.
(3) Společnost Brangs + Heinrich s.r.o. je oprávněna použít obchodní a hospodářské údaje zákazníka k posouzení jeho platební důvěryhodnosti.
14. Další ustanovení
(1) Pro spory vzniklé z kupních smluv mezi společností Brangs + Heinrich s.r.o. a kupujícím, jakož i pro místo plnění a soudní příslušnost pro dodávky a platby (včetně šekových a směnečných žalob), je rozhodující sídlo společnosti Brangs + Heinrich s.r.o.. Společnost Brangs + Heinrich s.r.o. je však dle své volby oprávněna žalovat zákazníka v místě jeho bydliště či sídla.
(3) Jako rozhodné právo se sjednává právo České republiky. Smluvním jazykem je čeština.
(4) Rozhodující pro výklad obchodních doložek jsou pravidla pro výklad mezinárodních obchodních podmínek Icoterms v jejich aktuálním platném znění.
(5) V případě, že jednotlivá ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek jsou neplatná anebo se stanou neplatná, není tímto dotčena neplatnost ostatních ustanovení.
Jednatelé